ตารางการบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

ตารางการบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์  (Lithium-ion battery) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน

ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในหลายด้าน

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์มีประสิทธิภาพสูงทางพลังงาน เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ซึ่งทำให้มันเหมาะ

สำหรับการใช้งานที่ต้องการการจ่ายพลังงานสูงๆ

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ซึ่งทำให้มันเหมาะสำหรับ

การใช้งา ไม่ต้องการการบำรุงรักษาแบตเตอรี่บ่อยๆ

ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า แต่ทั้งนี้ยังต้องการการจัดการและดูแลแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์อย่าง

ถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืนยันการให้บริการของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ในระยะยาว

เพราะมีระบบวงจรอิเล็กทรอนิก (Electronic Control System) ถูกใช้ในการควบคุมและจัดการการทำงาน

ของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ (BMS) , มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการจัดการพลังงานและการบำรุงรักษา

ข้อดีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกในแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

ในระบบวงจรอิเล็กทรอนิกที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อควบคุมการทำงาน มีหลายคุณสมบัติที่   ช่วยให้

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

1.จัดการการชาร์จและการจ่ายพลังงานระบบวงจรสามารถควบคุมกระแสไฟชาร์จและการจ่ายพลังงานให้

แบตเตอรี่ได้อย่างเหมาะสมป้องกันการชาร์จเกินหรือการให้พลังงานมากเกินไปที่อาจทำให้แบตเตอรี่

รถโฟล์คลิฟท์เสียหาย

2.การควบคุมอุณหภูมิระบบวงจรสามารถตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ 

เพื่อป้องกันการทำงานในอุณหภูมิที่สูงเกินไปที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

3.การตรวจสอบและปรับทำงานตามสภาพการใช้งานระบบวงจรสามารถตรวจสอบการใช้งานของแบตเตอรี่

รถโฟล์คลิฟท์และปรับทำงานตามเงื่อนไขการใช้งาน เช่น การปรับระบบการจ่ายพลังงานในสภาพ

การใช้งานที่ต้องการพลังงานมากๆ

4.การควบคุมประสิทธิภาพการเก็บพลังงานระบบวงจรอิเล็กทรอนิกสามารถควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการการเก็บพลังงานในแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์เพื่อให้การเก็บพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.การรักษาความปลอดภัยระบบวงจรสามารถตรวจจับและป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การชาร์จเกิน, การใช้งาน

เกิน, หรืออุณหภูมิที่สูงทำให้แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ทำงานอย่างปลอดภัย

6.การแสดงผลและการตรวจวัดระบบวงจรอิเล็กทรอนิกสามารถให้ข้อมูลการทำงานของแบตเตอรี่รถโฟล์ค

ลิฟท์ ผ่านทางแสดงผลหรือ อินเตอร์เฟซผู้ใช้, ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษา

และการใช้งาน

ตารางการบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์เป็นส่วนสำคัญที่จะ ช่วยให้แบตเตอรี่ทำงานอย่างประสิทธิภาพ

และยาวนาน ต่อไปนี้คือบางแนวทางการบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

ตารางการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ลิเธียม

ตรวจสอบแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

 • ตรวจสอบอุณหภูมิแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ในขณะชาร์จไฟ ค่าอุณหภูมิที่ X ห้ามเกิน 60 องศา

เป็นการจำกัดอุณหภูมิที่ทางผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่ผลิตแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ระบุไว้ในคู่มือหรือ

ข้อมูลทางเทคนิคของแบตเตอรี่  หากอุณหภูมิเกินข้อจำกัดที่ระบุ, ควรหยุดชาร์จและตรวจสอบอุณหภูมิ

ของแบตเตอรี่  เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 • ตรวจสอบอุณหภูมิสายไฟแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ปลั๊กชาร์จ ในขณะชาร์จไฟ

ค่าอุณหภูมิที่ X ห้ามเกิน 70 องศา เป็นการจำกัดอุณหภูมิที่ทางผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่ผลิตแบตเตอรี่

รถโฟล์คลิฟท์ ระบุไว้ในคู่มือหรือข้อมูลทางเทคนิคของแบตเตอรี่. หากอุณหภูมิเกินข้อจำกัดที่ระบุ,

ควรหยุดชาร์จและตรวจสอบสายไฟและปลั๊กชาร์จเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 • ตรวจสอบอุณหภูมิ ปลั๊กแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ เมื่อต่อเข้ากับตัวรถ ในขณะใช้งาน ค่าอุณหภูมิที่ X

ห้ามเกิน 70 องศา เป็นการจำกัดอุณหภูมิที่ทางผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่ผลิตปลั๊กแบตเตอรี่รถโฟล์ค

ลิฟท์ ระบุไว้ในคู่มือหรือข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์  หากอุณหภูมิเกินข้อจำกัดที่ระบุ,ควรหยุดใช้งาน

และตรวจสอบปลั๊กแบตเตอรี่เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 • ตรวจสอบประวัติระยะเวลาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ชาร์จไฟจนเต็ม ใช้เวลาเท่าไหร่?
 • สอบถามผู้ขับขี่ถึงจำนวนชั่วโมงของการใช้งานรถอย่างต่อเนื่อง จนแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ลดลง

กว่า 80% ว่าขับได้กี่ชั่งโมง

 • ทำความสะอาด เป่าฝุ่น ปลั๊กแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ และจุดเชื่อมต่อต่างๆ เป็นการดูแลและ

รักษาอุปกรณ์ที่สำคัญ เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั่วไป

ที่คุณสามารถทำ เพื่อทำความสะอาดปลั๊กแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ และจุดเชื่อมต่อ

 • MIN/MAX แรงดันของแต่ละเซลล์ Xห้ามเกิน 0.2 Voit หมายถึงว่า แต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่

รถโฟล์คลิฟท์ไม่ควรมีแรงดัน (Voltage) ต่ำกว่า 0.2 Volt หรือสูงกว่า 0.2 Volt

ตรวจสอบอุปกรณ์แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

 • ปลั๊ก Rema (Charges) ปลั๊กที่ใช้เชื่อมต่อกับชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์(charger)ของรถโฟล์คลิฟท์
 • ปลั๊ก Rema (Output) ปลั๊กที่เป็นผลลัพธ์หลังจากชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์  Remaได้ทำงานเสร็จ

สมบูรณ์

 • ปลั๊ก Anderson (Output) ปลั๊กที่เป็นผลลัพธ์หลังจากชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ที่มีแบรนด์

ว่า “Anderson” ได้ทำงานเสร็จสมบูรณ์

 • สวิตซ์เปิด-ปิด เป็นสวิตซ์ที่ใช้เปิดหรือปิดกระแสไฟฟ้าไปยังระบบแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์
 • เกจวัดแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับพลังงานหรือปริมาณแบตเตอรี่ลิเธียม

ในรถโฟล์คลิฟท์

 • ตัววัดแรงดันแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์
 • สายไฟ เป็นสายที่ใช้ส่งหรือรับกระแสไฟฟ้าในระบบแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์
 • สภาพถังแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์เป็นการตรวจสอบสภาพภายนอกของถังแบตเตอรี่ลิเธียม เช่น

การรั่วซึมหรือความชำรุด

 • จุดเชื่อมต่อ Terminal เป็นจุดที่ใช้เชื่อมต่อสายไฟหรือปลั๊กกับแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

ตรวจสอบตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

 • สายไฟตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ สายไฟที่ใช้ส่งกระแสไฟฟ้าจากตู้ชาร์จไปยังแบตเตอรี่

รถโฟล์คลิฟท์ ของรถโฟล์คลิฟท์

 • ปลั๊ก พาวเวอร์ ปลั๊กที่ใช้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือช่องเสียบ เพื่อให้ไฟฟ้าไปยังตู้ชาร์จหรืออุปกรณ์

ที่ต้องการ

 • เบรกเกอร์ อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบเบรกที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของรถโฟล์คลิฟท์ เช่น เบรกที่ใช้กัน

ฉุกเฉินหรือเบรกปกติ เพื่อควบคุมการหยุดรถ