แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม ได้รับการสนับสนุนการลงทุน  Borad of Investment (BOI)

Board of Investment (BOI) เป็นหน่วยงานที่รัฐไทยจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในประเทศ

เป้าหมายของ BOI คือการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนที่ยอดเยี่ยมกับธุรกิจต่าง ๆ ทั้งภายใน

และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย BOI มีการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ

การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม  (Lithium-ion Battery)

สามารถได้รับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์จากบอร์ดการลงทุนประเทศไทย (BOI) ตามนโยบายที่ BOI

กำหนดไว้

การได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี

  • การได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี : BOI มีนโยบายในการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับกลุ่มธุรกิจ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับกลุ่มธุรกิจที่ผลิตหรือพัฒนาแบตเตอรี่

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม

นักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือพัฒนาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม

สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ตามนโยบายที่กำหนดไว้  นโยบายนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยทำให้นักลงทุนได้รับการยกเว้นหรือลดอัตราภาษี

เงินได้นิติบุคคล

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนสามารถได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล: นักลงทุนสามารถได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระยะเวลาที่

BOI กำหนด ซึ่งสามารถสูงสุดได้ถึง 13 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและเงื่อนไขที่ BOI กำหนด

ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี : หากกิจการอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน, นักลงทุนยังสามารถได้รับสิทธิ

ลดหย่อนภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีก 5 ปี

สรุป

นโยบายทางภาษีนี้มีเป้าหมายในการสนับสนุนและกระตุ้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ลิเธียมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

BOI แบตเตอรี่

บัตรส่งเสริม การสนับสนุนการลงทุน ฺBOI

การได้รับสิทธิในการนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุ

  • การได้รับสิทธิในการนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุ : นักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

ไฟฟ้าลิเธียมที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI สามารถได้รับสิทธิในการนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ใน

การผลิตโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

นักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI สามารถได้

รับสิทธิในการนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในการผลิตโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า. นี้เป็นส่วนหนึ่งของ

มาตรการสนับสนุนที่ BOI มีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลงทุนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

การได้รับสิทธิในการนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้ามีประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและดำเนินกิจกรรมการผลิต  นักลงทุนสามารถให้ความสำคัญกับความ

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของการลงทุนของตนได้มากขึ้น

การสนับสนุนการนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ BOI ให้ความสนับสนุน

ในการทำให้กิจการลงทุนของนักลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความคุ้มค่า

สิทธิในการแก้ไขกฎหมายแรงงาน

  • สิทธิในการแก้ไขกฎหมายแรงงาน : นักลงทุน BOI ในธุรกิจแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียมยังมี

สิทธิในการแก้ไขกฎหมายแรงงาน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของตน

นักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียมที่ได้รับสิทธิจาก BOI ยังมีสิทธิใน

การแก้ไขกฎหมายแรงงาน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของตน

สิทธิในการแก้ไขกฎหมายแรงงานทำให้นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนกฎหมายแรงงาน เพื่อให้เข้ากับ

ความต้องการและลักษณะพิเศษของกิจการของตน. นักลงทุนสามารถต่อรองหรือปรับปรุงเงื่อนไขการทำงาน

, ค่าจ้าง, หรือเงื่อนไขการทำงานอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความเหมาะสมของธุรกิจ

นักลงทุน BOI สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่ดี, รักษาความมั่นคงและความพึ่ง

พอใจของแรงงาน, ทำให้กิจการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน. การมีสิทธิในการแก้ไขกฎหมายแรงงานทำให้นัก

ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมของกิจการและ

เงื่อนไขที่เป็นไปได้

การสนับสนุนวิจัยและพัฒนา

  • การสนับสนุนวิจัยและพัฒนา : BOI มีโครงการสนับสนุนในด้านวิจัยและพัฒนา ทำให้นักลงทุนที่ลงทุน

ในธุรกิจแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียมสามารถได้รับสวัสดิการจากการลงทุนในกิจกรรมวิจัยและ

พัฒนา

BOI มีโครงการสนับสนุนทางด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในประเทศ นักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียมสามารถได้รับสิทธิประโยชน์

จากการลงทุนในกิจกรรม R&D ที่ BOI ได้สนับสนุน

สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนสามารถได้รับจากโครงการสนับสนุน R&D ของ BOI

  • ลดอัตราภาษีเงินได้: นักลงทุนที่ลงทุนในกิจกรรม R&D สามารถได้รับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามระยะเวลาที่ BOI กำหนด. ลดอัตราภาษีนี้เป็นวิธีที่ BOI ให้สนับสนุนในการลงทุนทางวิจัยและพัฒนา

  • สิทธิในการนำเข้าวัตถุดิบทางวิทยาศาสตร์ : นักลงทุน R&D สามารถได้รับสิทธิในการนำเข้าวัตถุดิบ

ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในกิจกรรม R&D โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียมจะมีผลที่ดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม, รวมถึงการสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น