บริษัท ฯ แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม สร้างความสุขในวันเด็ก ปี2567

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

นาย เตชินท์ ถิรมงคลชัย กรรมการผู้จัดการ  (บริษัท เอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์ จำกัด)

ผลิตแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเยาวชน

นาย เตชินท์ ถิรมงคลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ที่บริษัท ฯ แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม  ได้จัด

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2567 เป็นของเล่นและขนม ที่ได้ทำหนังสือมาขอรับการสนับสนุนของ

ขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทางบริษัท ฯแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม ได้สนับสนุนการจัด

กิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ และนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท  ซึ่ง

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนาย เตชินท์ ถิรมงคลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท  เป็นผู้ส่งมอบ

บริษัท ฯ แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม  “มอบของขวัญวันเด็ก 2567” ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นเครื่องมือการศึกษา หรือของเล่น

ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ เป็น

การแสดงความรัก ความเอื้อเฟื้อ และความใส่ใจที่ไม่มีที่สิ้นสุด

วันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เป็นโอกาสที่ดี ในการส่งเสริมพัฒนาการและความเข้มแข็ง

ของเด็ก ซึ่งทำให้เด็กๆ บริษัท ฯ แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม ได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมที่

มีประโยชน์ต่อพัฒนาทักษะต่างๆของพวกเขา

คำขวัญ: “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”