ประเภทของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ที่ต้องรู้!!ก่อนซื้อรถ

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า คือ หัวใจสำคัญของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ถือเป็นส่วนสำคัญของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เพราะเป็นแหล่งพลังงานหลักที่

ใช้ในการขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า โดยแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า จะเก็บพลังงานไฟฟ้าจาก

แหล่งพลังงานอื่น ๆ เช่น การชาร์จจากเครื่องปั่นไฟฟ้า หรือพลังงานที่เกิดจากการเบรกขณะหยุดรถ และจะถูก

ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ เพื่อเคลื่อนที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไป ขึ้น-ลง

ดังนั้น แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เป็นหัวใจที่สำคัญในการให้พลังงานแก่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าให้ทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง การดูแลรักษาและบำรุงรักษาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญ

เช่นกัน เพื่อให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากแบตเตอรี่

ที่ไม่สามารถให้พลังงานไฟฟ้าเพียงพอในการทำงานได้

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มีหน้าที่อะไร ?

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโมเตอร์หรือมอเตอร์ของโฟล์คลิฟท์

เพื่อให้รถเคลื่อนที่ได้  สะสมพลังงานไฟฟ้าจากกระแสการชาร์จ โดยที่พลังงานนี้สามารถนำกลับมาใช้ใน

ภายหลังได้เมื่อต้องการ แบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีหน้าที่สำคัญดังนี้:

แบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ส่งกำลังไฟให้กับมอเตอร์ปั๊มไฮโดรลิค
 • ส่งกำลังไฟให้กับมอเตอร์ปั๊มไฮโดรลิค

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่   เพื่อทำให้

มอเตอร์ปั๊มไฮโดรลิค  ทำงานในการยกและ

ลด ของงารถโฟล์คลิฟท์

แบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าส่งกำลังไฟให้กับมอเตอร์มอเตอร์ไดร์
 • ส่งกำลังไฟให้กับมอเตอร์มอเตอร์ไดร์ 

 ใช้พลังงานไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ เพื่อขับเคลื่อน

รถโฟล์คลิฟท์ไปหน้าหรือถอยหลัง

ตามที่ต้องการ

แบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าส่งกำลังไปให้กับมอเตอร์ EPS
 • ส่งกำลังไปให้กับมอเตอร์ EPS

ใช้พลังงานไฟฟ้า  เพื่อควบคุมการหมุนของ

พวงมาลัยของรถโฟล์คลิฟท์

บตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าส่งกำลังไปให้กับระบบ สัญญาณต่าง ๆ
 • ส่งกำลังไปให้กับระบบ สัญญาณต่าง ๆ

ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อเปิดใช้งานและควบคุม

ระบบแสงสว่าง สัญญาณต่าง ๆ บนรถโฟล์คลิฟท์

 • ใช้เป็นตัวเพิ่มน้ำหนักศูนย์ถ่วงในขณะที่รถยกทำหน้าที่ยกของ 

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า  มีหน้าที่เพิ่มน้ำหนักในส่วนที่ต้องการในกรณีที่รถโฟล์คลิฟท์ต้องการมากขึ้นเพื่อให้สามารถยกของได้อย่างปลอดภัย

ประเภทแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มีอะไรบ้าง ?

ปัจจุบันแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีหลากหลายประเภท โดยสองประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

1.แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบตะกั่ว-กรด (Lead-Acid Battery)

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า แบบตะกั่ว-กรด เป็นที่นิยมในอดีต สำหรับการใช้ในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเสถียรภาพที่ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เป็นต้น

แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า แบบลิเธียมไอออนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมี

คุณสมบัติการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ดีกว่า มีความยาวนานในการใช้งาน เป็นต้น แต่การเลือกใช้ แบตเตอรี่

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ยังขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสถานที่และความต้องการของผู้ใช้งาน

การดูแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบตะกั่ว-กรด (Lead-Acid Battery) ยุ่งยากกว่า

2.แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความแตกต่างจากแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดในหลาย

ประการดังนี้:

 • สารเคมี : แบตเตอรี่ลิเธียมใช้เทคโนโลยีลิเธียม-ไอออน ซึ่งมีสารเคมีและโครงสร้างที่แตกต่างกันจาก

แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าและการใช้งานที่แตกต่างกัน

 • อัตราการชาร์จและปล่อยพลังงาน : แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม-ไอออนมีความสามารถใน

การชาร์จและปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาในการรอรถโฟล์คลิฟท์ได้น้อยลง

 • อายุการใช้งาน: แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม-ไอออน มักมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานต่ำกว่าและมีความสามารถในการทนทานต่อ

การชาร์จและปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น

สรุป

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม-ไอออนเป็นเทคโนโลยีมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดีใน

การใช้งานในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในปัจจุบัน

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า กรด-ตะกั่ว และ แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
ลิเธียมไอออน ชาร์จได้ประมาณกี่ครั้ง ?

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า แบบกรด-ตะกั่วมัก จะมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี และสามารถชาร์จได้

หลายรอบก่อนที่จะเสื่อมสภาพ

ส่วนแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบลิเธียมไอออนสามารถชาร์จได้จำนวนครั้งมากกว่า และมักมีอายุ

การใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประมาณ 5-10 ปี โดยทั่วไปแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนมีอายุการใช้งานและจำนวนครั้ง

ในการชาร์จที่มากกว่าแบตเตอรี่แบบกรด-ตะกั่ว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาผู้จัดจำหน่าย หรือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านรถโฟล์คลิฟท์

ข้อแตกต่างระหว่าง แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ตะกั่ว-กรด กับ
ลิเธียม-ไอออน
 • เทคโนโลยีและสารเคมี:

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าตะกั่ว-กรด ใช้กระแสไฟฟ้าจากการปฏิกิริยาตะกั่ว-กรดเพื่อสร้าง

พลังงานไฟฟ้า

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม-ไอออน ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนในการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า

 • การชาร์จและการถอดเชื่อม:

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าตะกั่ว-กรด มักมีการชาร์จและการถอดเชื่อมที่เรียบง่าย

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม-ไอออน มักมีการชาร์จได้มากขึ้นและมีระบบการจัดการการชาร์จ

ที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดปัญหา

 • อายุการใช้งาน:

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ตะกั่ว-กรดมักมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ลิเธียม-ไอออน มักมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า โดยปกติอาจมี

อายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี

 • ค่าใช้จ่าย:

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าตะกั่ว-กรดมักมีราคาที่ถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม-ไอออน มักมีราคาสูงกว่าและต้องการการลงทุน เพื่อซื้อเป็นรายตัว

ที่สูงกว่า

 • ประสิทธิภาพการใช้งาน:

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลิเธียม-ไอออน มักมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีกว่า โดยมีความจุ

พลังงานสูงกว่า

บริษัทผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

สามารถติดต่อกับบริษัท  เอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์ จำกัด  เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ :

บริษัท เอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์ จำกัด

ที่อยู่: 77/7 หมู่ 9 ซอยสุวินทวงศ์ 33 ถนนสุวินทวงศ์  แขวงลำผักชีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์: 02-077-9608